23-5-2018 Haarlem

PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor 2BEMOVED en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Van Engelenburg Theater Producties vertegenwoordigd door Henrike van Engelenburg (“VET”) is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Van Engelenburg Theaterproducties

Ostadestraat 1-3 zwart 2023 XA Haarlem
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Henrike van Engelenburg BTW-nummer: KvK 33295667 |Vestigingsnr. 000015647595

Waar slaan we uw gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de database SystemOne. In dit boekingsysteem beheren we de gegevens van artiesten die optreden en opdrachtgevers die de artiesten bij ons boeken.

De persoonsgegevens worden uitgewisseld ten einde de in een opdrachtovereenkomst vastgelegde afspraken (optreden) na te komen.
Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de omgeving van SystemOne (klik hier voor de Data Processing Agreement). Dit geldt tevens voor de gebruikers met een System One account bij VET, Stichting OTO, Gouden Lijn Theater of 2BEmoved, hun medewerkers en hun derden (artiesten). Al deze bedrijven fungeren als de verwerker van de persoonsgegevens.

Zij zullen uw gegevens echter nooit doorsturen of verkopen aan derden voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden (tevens gebruikers van SystemOne), worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. Onder derde partijen verstaan wij de artiesten en leveranciers met wie wij overeenkomsten zijn aangegaan.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? (juridische grondslag)

Wij verwerken persoonsgegevens van u om onze verplichtingen als culturele instelling na te kunnen komen. Wij hebben bijvoorbeeld gegevens nodig om de door u bij ons geboekte artiest te informeren over de locatie waar het optreden plaatsvindt.

Wij verwerken uw naam, andere contactpersonen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij het project, post- en bezoekadres, telefoonnummers, email, bankgegevens, geboortedatum en adressen van locaties waar u actief bent.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang:

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met 2BEMOVED die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

page1image22968page1image23128

23-5-2018 Haarlem

Recht op portabiliteit:

Wanneer 2BEMOVED uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering:

U hebt het recht om op elk moment de door 2BEMOVED verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een openstaande opdracht die nog niet of gedeeltelijk is afgerond (bijvoorbeeld een deel van een geboekte reeks is geweest en een deel nog niet, dan gelden de gestelde voorwaarden in de overeenkomst)
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij 2BEMOVED, ongeacht de betalingswijze

*u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten

* indien u een boekingsaanvraag hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels, alsmede delen wij de informatie over de speellocatie zoals door u aan ons doorgegeven met de gebruikers van onze database.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van 2BEMOVED. 2BEMOVED zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u: * de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op restrictie:

U hebt in de volgende omstandigheden het recht om 2BEMOVED te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van 2BEMOVED, beperkt 2BEMOVED elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet 2BEMOVED elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw

23-5-2018 Haarlem

persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens
* als 2BEMOVED de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. Mocht u vragen hebben met betrekking tot uw bovengenoemde rechten kunt u onze medewerkers bereiken via info@vanengelenburgtheater.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat 2BEMOVED uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.

23 mei 2018